Razredbeni postupak – posebna kvota za državljane Ukrajine

Prijave za razredbeni postupak, dodatne provjere posebnih znanja i sposobnosti za državljane Ukrajine

Pravo upisa u statusu redovitih studenata u upisnoj kvoti za strane državljane ili u upisnoj kvoti za hrvatske ili EU državljane ako sastavnica nema utvrđenu kvotu za strane državljane, ili u statusu izvanrednih studenata uz plaćanje školarine, mogu ostvariti osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima za upis stranih državljana te da imaju već ostvareno priznavanje stečene kvalifikacije odgovarajuće razine ili je utvrđena mogućnost priznavanja iste.

Ovi pristupnici prijavljuju se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.

Svi pristupnici iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu, dolje navedene dokumente dostavljaju ovjerene preslike sljedećih dokumenata:
1. Središnjem prijavnom uredu:.
a) potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u RH izdanu od strane MUP-a,
b) dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu);
c) dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda);
d) završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja;
e) potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio);
f) zahtjev za priznavanjem ako je kandidat srednje obrazovanje završio u inozemstvu (zahtjev za priznavanjem kandidat može dobiti nakon što se registrira u sustav NISpVU, obrazac se ispunjava elektronski)

Uvjet za upis je Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije koje se dostavlja visokom učilištu najkasnije do trenutka upisa na studij.
Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, pristupnik ga prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.
Važne napomene za pristupnike koji spadaju u kvotu državljana Ukrajine:
A) Sva dokumentacija koju je potrebno predati šalje se kao ovjerena preslika!
B) Kandidati iz ove kvote moraju pristupiti testu provjere predznanja jezika ako se prijave za studije grčkog i/ili latinskog jezika
C) Kandidati su dužni poslati dokaze o uplati troškova u sklopu prijave ukoliko moraju pristupiti provjeri predznanja jezika (podaci o načinu uplate isti su za sve pristupnike)!
D) Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
E) Uvjet za upis je Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Dostavlja se samom visokom učilištu najkasnije do trenutka upisa na studij.
F) Pristupnici će prilikom upisa potpisati izjavu da su sposobni pratiti nastavu na hrvatskom jeziku.

Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu dužni su položiti pojedine ispite državne mature u državi školovanja ili Republici Hrvatskoj ovisno o traženim uvjetima pojedinih studija budući da je to uvjet za rangiranje na studijski program (vidjeti Natječaj za upise u 1. godinu prijediplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2024./2025. objavljen na internetskoj stranici www.unizg.hr).

Rangiranje pristupnika provest će se na osnovu njihovih ocjena iz srednje škole, uspjeha na ispitimadržavne mature. Za studije koji zahtijevaju predznanje jezika, uvjet je i ispit predznanja tog jezika ili propisani ekvivalent (eliminacijski uvjet). Konačna rang-lista bit će objavljena 17. srpnja 2024. godine.

Upisi će biti organizirani od 17. do 19. srpnja 2024. godine. Ostale informacije o postupku upisa bit će dostupne na http://upisi.ffzg.unizg.hr/.
VAŽNA NAPOMENA: Raspoloživa ukupna kvota za strane državljane Ukrajine za studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu spada u kvotu stranih državljana koji u ak. god. 2024./2025. prvi put upišu prvu godinu prijediplomskog ili integriranog prijediplomskog i diplomskog studija na
Sveučilištu u Zagrebu za koje će Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) osiguravati sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata tijekom trajanja upisanog studijskog programa. Ako dođe do promjene odluke o financiranju od strane MZO, kandidati će na vrijeme biti obaviješteni o načinu financiranja.