Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

VAŽNA NAPOMENA: Svi kandidati iz kvote za Hrvate izvan RH MORAJU PRISTUPITI testu intelektualnih sposobnosti (te dodatnoj provjeri predznanja jezika ako prijave studij španjolskog ili francuskog). Termini provjera su dostupni ovdje.

Sveučilište u Zagrebu je sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH potpisalo Sporazum kojim je predviđeno poticanje donošenja upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske s ciljem povratka Hrvata i potomaka Hrvata u Hrvatsku te pozitivnog djelovanja na ostanak mladih u hrvatskome društvu, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva. Potpisivanje ovog sporazuma uslijedilo je nakon održane III. Plenarne sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održane 10. prosinca 2016. u Vukovaru čiji je zaključak bio da je potrebno osiguravati posebne upisne kvote za mlađe naraštaje Hrvata izvan RH radi njihova upisa na sveučilišta u RH te osiguravati stipendije za studij, za pripadnike hrvatske manjine i iseljeništva.

Napomena: Ispravak teksta Natječaja UNIZG vezano uz jesenski rok nalazi se na adresi: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Studiji_studiranje/Upisi/Natjecaji_kvote/upisi/2018-19/Ispravak_Natjecaja_20072018.pdf

Stoga je Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio posebnu kvotu za ove kandidate te će sastavnice provoditi razredbene postupke za njih po posebno utvrđenim uvjetima upisa. 

Predviđene posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Dodatno, u navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni kandidati koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2018./2019. prvi puta upisuju prvu godinu studija.

Kvote za Hrvate izvan RH na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dostupno je 17 mjesta unutar kvote za Hrvate izvan RH i to na 11 studijskih programa, kako slijedi:

 1. Etnologija i kulturna antropologija – dvopredmetni – 2 mjesta
 2. Francuski jezik i književnost – dvopredmetni – 1 mjesta
 3. Južna slavistika – dvopredmetni – 3 mjesta
 4. Kroatistika – dvopredmetni – 1 mjesto
 5. Komparativna književnost – dvopredmetni – 1 mjesto
 6. Portugalski jezik i književnost – dvopredmetni – 1 mjesto
 7. Psihologija – jednopredmetni – 1 mjesto
 8. Rumunjski jezik i književnost – dvopredmetni – 1 mjesto
 9. Sociologija – dvopredmetni –  1 mjesto
 10. Španjolski jezik i književnost – dvopredmetni – 1 mjesto
 11. Talijanski jezik i književnost – dvopredmetni – 4 mjesta

Prijave za kandidate u kvoti Hrvati izvan RH u jesenskom roku

Prijave ovih kandidata obavljaju se isključivo poštom upućenom na adresu: Informativni centar Filozofskoga fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb s napomenom: „Prijava – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske“. Za ljetni razredbeni rok prijave se primaju od ponedjeljka, 28. svibnja 2018. do uključivo petka, 1. lipnja 2018., a za jesenski rok prijave se primaju do 31. kolovoza 2018. godine poštom uz obavezno popunjavanje online obrasca dostupnog na adresi: http://upisi.ffzg.unizg.hr/hrvati-izvan-republike-hrvatske-prijavni-obrazac/. Sukladno općem dijelu natječaja, ovi kandidati ne prijavljuju se putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU, te se razredbeni postupak i rangiranje ovih kandidata također NEĆE provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU, već od strane Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Važne napomene za kandidate koji spadaju u kvotu Hrvata izvan Republike Hrvatske:

 1. Svi rokovi i datumi provjera za testiranje intelektualnih sposobnosti, provjere predznanja jezika, kao i znanja trećeg stranog jezika isti su kao i za kandidate u redovitoj kvoti!
 2. Sva dokumentacija koju je potrebno predati se šalje kao ovjerena preslika!
 3. Kandidati su dužni poslati dokaze o uplati troškova u sklopu prijave (podaci o načinu uplate isti su za sve pristupnike)!
 4. Svi kandidati iz ove kvote moraju pristupiti testu provjere intelektualnih sposobnosti (te po potrebi testu provjere predznanja jezika ako se prijave za studije francuskog ili španjolskog jezika, ovisno o tome posjeduju li važeći certifikat ili ne)!
 5. Za kandidate iz ove kvote postoje posebni obrasci (budući da na njima moraju označiti studije za koje se prijavljuju). Prijave predane na obrascu za kandidate iz redovite kvote neće biti prihvaćene!

Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu dužni su položiti pojedine ispite državne mature ovisno o traženim uvjetima pojedinih studija budući da je to uvjet za rangiranje na studijski program. Stoga je za upis na takve studijske programe potrebno položiti tražene ispite državne mature.

Prijave ovih kandidata poslane isključivo poštom upućenom na adresu: Informativni centar Filozofskoga fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb s napomenom: „Prijava – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske“. Za ljetni razredbeni rok prijave se primaju od ponedjeljka, 28. svibnja 2018. do uključivo petka, 1. lipnja 2018., a za jesenski rok prijave se primaju do 31. kolovoza 2018. godine poštom uz obavezno popunjavanje online obrasca dostupnog na adresi: http://upisi.ffzg.unizg.hr/hrvati-izvan-republike-hrvatske-prijavni-obrazac/. Prijave moraju sadržavati:

Prijavni list (dostupan ovdje)

Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr )

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata (napomena: potvrdu o uplati nije potrebno ovjeravati):

– dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu)

– dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)

– završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja

– potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)

– dokaz o promjeni prezimena (dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)

– potvrde o uplaćenim troškovima u sklopu prijave (primjeri uplatnica su dostupne ovdje)

 • u slučaju da prijavljuju studij španjolskog ili francuskog jezika i književnosti kandidati mogu priložiti propisani ekvivalent ispita iz stranog jezika ili izaći na ispit predznanja tih jezika (točne ekvivalente i razine je moguće provjeriti na stranicama postani-student.hr)

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku kandidat prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Iznimka je, u slučaju s svjedodžbama na srpskoj ili bosanskoj latinici. Svjedodžbe na srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi već će se za takve svjedodžbe uvažavati ovjere kod javnog bilježnika.

Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen. U slučaju općih, gimnazijskih i umjetničkih programa kandidat se javlja Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno kada je riječ o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima kandidat se javlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije i postupak prijave ispita državne mature i/ili prijave studijskih programa).

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije  za potrebe upisa na visoka učilišta dostavlja se samom visokom učilištu. Kandidat je dužan samostalno provjeriti do kojeg datuma i u kojem obliku je potrebno dostaviti spomenuto rješenje (rok za dostavu dokumentacije u ljetnom roku je 01. lipnja 2018., a u jesenskom roku je 31. kolovoza 2018.).

Rangiranje kandidata će se provesti na osnovu njihovih ocjena iz srednje škole, uspjeha na ispitima državne mature i uspjehu na testu provjere intelektualnih sposobnosti (eliminacijski uvjet je prolazak praga od 20% na navedenom testiranju). Za studije koji zahtijevaju predznanje jezika (španjolski i francuski), uvjet je i ispit predznanja tog jezika ili propisani ekvivalent (eliminacijski uvjet). Rang-lista će biti objavljena do 05. srpnja 2018. (po završetku žalbenog roka). Upisi će se odviti od  18. do 20. srpnja 2018. Ako bude održan jesenski razredbeni rok (ovisno o tome hoće li se održati jesenski rok za mjesta u redovitoj kvoti), prijave za test intelektualnih sposobnosti primat će se isključivo poštom ZAPRIMLJENOM do 31. kolovoza 2018. na adresu: Informativni centar Filozofskoga fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb s napomenom: „Prijava – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske“, a testiranje će se održati 11. rujna 2018. godine. Ostale informacije o postupku upisa su dostupne na http://upisi.ffzg.unizg.hr/.

VAŽNA NAPOMENA: Raspoloživa ukupna kvota od 17 mjesta za Hrvate izvan Republike Hrvatske za studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu spada u 100 upisnih mjesta redovitih studenata pripadnika hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2018./2019. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu za koje će Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) osiguravati sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata tijekom trajanja upisanog studijskog programa. Ako dođe do promjene odluke o financiranju od strane MZO, kandidati će na vrijeme biti obaviješteni o načinu financiranja.